Contact us for Consulting or submit a business inquiry online.

DIAVA Consulting Company

Is established with the permission and decision of the Court of Tirana, Albania, based on national legal framework. Identification Number of Taxable Person – NIPT: K67617903E.

The permanent staff of DIAVA consists on senior professionals, educated and experienced in many disciplines related to the domains. The permanent staff consists on the Forestry Engineers, Biologist, Sociologist, Agronomist, Economist, EIA experts, Urban Planner, Hydro-geologist, conservation experts, tourism etc. The main activities of the company are focused in the;

 • Forestry and agriculture
 • Nature conservation
 • Rural development
 • Environment
 • Climate changes
 • Waste management
 • Socio-economic issues, etc.
Read More

Projekti S.W.A.N. ekosistemi inovativ per Ballkanin Mesdhetar

Edhe pse ka patur dhe ka shumë iniciativa ricikluese të përdorimit të cikleve të produkteve ekzistuese dhe të teknologjisë rikuperuese, ende ekzistojnë burime të rëndësishme mbetjesh dhe materialesh, të cilat kërkojnë adresim të mëtejshëm për shkak të veshtirësisë (kostos dhe kompleksitetit) të riciklimit të tyre, volumit të madh të tyre si dhe të gjurmës së tyre të karbonit.

Në këtë kontekst, Shqipëria do të jetë pjesë e një platforme dixhitale rajonale të menaxhimit të mbetjeve të ngurta jo të rrezikshme, të prodhura dhe të perdorura nga industritë e ndryshme. Kjo do të bëhet e mundur me anën e projektit SWAN (Platforma dixhitale për ripërdorimin e mbetjeve të ngurta për Balkanin), i cili është një projekt që financohet nga fondet e BE dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse të Ballkanit Mesdhetar si Shqipëri, Greqi, Qipro dhe Bullgari.

Our Projects 

 • 2021 2023

  DRAFTING MANAGEMENT ENVIRONMENTAL PLAN FOR ROAD RE-CONSTRUCION LIBRAZHD-URA E CERENECIT

  The overall objective of this project was;
  • to identify sensitive environmental areas;
  • To identify specie (plant, animals and fishes) of national and international importance
  • To propose management activities for biodiversity protection

  Client : 2T COMPANY, TIRANA

 • 2021 2022

  DRAFTING MANAGEMENT PLAN FOR FPMU “KUME-SHASHICE” IN MUNICIPALITY OF VLORA

  The overall objective of this project was;
  • to draft e new forest management plan for this management unit;
  • To involve participation of the local communities
  • To propose management measures for next 10 years regarding forest activities

  Client : MUNICIPALITY OF VLORA

 • ..........